Organisation

   Horticultural & Irrigation Division
1 Mr.Shrinivas Badarayani B.Sc.(Agri), DBM, Horticulturist
2 H. S. BAL.(Retd Addl Dir Parks & Gardens Maharashtra Govt.) Consultant
3 Mr.Ashok Naik B.Sc ( Agri), Horticulturist
4 Mr.Deepinder Singh B.Tech(Irrigation-Consultant)
5 Mr.Sudhir Bhajipale B.Tech (Irrigation)
6 Mrs.Sridevi Badarayani B.Sc(Botany)
7 Mr.Rajesh Badarayani B.Sc.
8 Mr. Praful Holey Irrigation Supervisor
9 Mr.Balasaheb Patil Supervisor


   Civil Division
1 Mr.Sridhar Badarayani B.E. (Civil)
2 Mr.P.L.Bhat M.E. (Civil)
3 Mr.Sanjay Anikhindi B.E. (Civil)
4 Mr.Sachin Badarayani B.E,(Machanical)
5 Mr.Ramesh Tol Diploma (Civil)
6 Mr.S.M.Badiger D.C.E
7 Mr.Dhanappa Karmal D.C.E.
8 Mr.Vinayak Naik -
9 Mr.Ranjan Kulkarni I.T.I


   Adminstration Division
1 Mr.Anant Badarayani B.Com
2 Mr.Sanjay Mannikeri -
3 Mrs. Vidya S. Pawase B.Com, DCFA
4 Mrs.Vinita Shinde B Com
5 Mr.Pravin Wal -